Rehabilitació de façanes


En el procés de rehabilitació d’una façana primer s’ha de netejar i finalment s’ha d’aplicar un acabat. Aquí tenim alguns exemples:

Neteja per projectats en sec i en humit
Reparacions amb materials de màxima garantia i de les millors marques.
Restauració d’elements decoratius

Acabats en:

Estucs a la calç
Morters monocapa
Restauració d’elements decoratius
Aplicació de pintures plàstiques, de pliolite, silicat, a la calç, veladures etc.
Pintures elàstiques antifissures, hidrofugants o impermeabilitzants.
Pintures termostàtiques i autonetejables.